Valtiopaivaasia HE 60/2004

HE 60/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
525/2004
Sopimussarja
51/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pöytäkirja, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1999, 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
551/2006
Sopimussarja
52/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pöytäkirja, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1999, 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2004

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 11
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 11/2004 vp
Valmistunut

07.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn pöytäkirjan COTIF-yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin kuin sen lainsäädännön alaan kuuluvat eduskunnan käsiteltävänä olleet määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2004 Päättynyt PTK 65/2004 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2004

​​​​