HE 60/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Manninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Keskeytetty PTK 56/2010
27.05.2010 Päättynyt PTK 57/2010
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 44/2010 vp pohjalta muutettuna, ja että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 5/2010 vp
Valmistunut

13.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 9/2010 vp
Valmistunut

21.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2011 Keskeytetty PTK 152/2010
10.02.2011 Keskeytetty PTK 153/2010
11.02.2011 Päättynyt PTK 154/2010 2-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Keskeytetty PTK 155/2010
16.02.2011 Päättynyt PTK 156/2010 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Lakiehdotukset hyväksyttiin lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.04.2011

Vastaus
EV 310/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp