Valtiopaivaasia HE 60/2011

HE 60/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1510/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1511/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Luhtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 18
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 18
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 18
13.10.2011 Pantu pöydälle PTK 52/2011 20
18.10.2011 Päättynyt PTK 54/2011 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2011 vp
Valmistunut

29.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2011 vp
Valmistunut

09.11.2011

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 11/2011 vp
Valmistunut

16.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/2011 vp
Valmistunut

25.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2011 Keskeytetty PTK 79/2011 4
02.12.2011 Päättynyt PTK 80/2011 4 2,3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2011 Keskeytetty PTK 81/2011 12
09.12.2011 Päättynyt PTK 83/2011 5 6,7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2011

​​​​