HE 60/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
686/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2012 vp
Valmistunut

14.09.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2012 Päättynyt PTK 86/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2012 Päättynyt PTK 89/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.10.2012

Vastaus
EV 73/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin