HE 60/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
498/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Kaivosylitarkastaja Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.2014 Päättynyt PTK 50/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2014 vp
Valmistunut

22.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2014 Päättynyt PTK 58/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2014

Vastaus
EV 50/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat