Valtiopaivaasia HE 61/2004

HE 61/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
608/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
609/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2004 vp
Valmistunut

25.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 6/2004 vp
Valmistunut

06.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2004 Päättynyt PTK 65/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2004

​​​​