HE 61/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1305/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1306/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1307/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuten hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §:n 1 momentin 11 kohta sekä 12 a § muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 17/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 10/2007 vp
Valmistunut

23.10.2007

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 17/2007 vp
Valmistunut

25.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2007 Keskeytetty PTK 83/2007
21.11.2007 Päättynyt PTK 84/2007 4-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2007 Keskeytetty PTK 87/2007
28.11.2007 Päättynyt PTK 88/2007 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2007

Vastaus
EV 85/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot