HE 61/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1012/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Martikainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/2008 vp
Valmistunut

07.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2008 Päättynyt PTK 106/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2008

Vastaus
EV 140/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin