Valtiopaivaasia HE 61/2010

HE 61/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

03.09.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
779/2010
Sopimussarja
10/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.09.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
780/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.09.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
781/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta

Vahvistettu

03.09.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
782/2010
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta

Asetuksen voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
62/2011
Sopimussarja
11/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.05.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/2010 vp
Valmistunut

15.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 95 k § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2010 Päättynyt PTK 66/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.2010