HE 61/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

01.03.2013

Voimaantulo

01.04.2013

Säädöskokoelma
177/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Äijälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2012 vp
Valmistunut

14.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 57 § ja voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 4/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2013 Poistettu PTK 5/2013
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2013 Päättynyt PTK 10/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2013

Vastaus
EV 6/2013 vp