HE 61/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
597/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
598/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rainakari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2013 Päättynyt PTK 63/2013
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/2013 vp
Valmistunut

07.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2013 Päättynyt PTK 68/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.06.2013

Vastaus
EV 83/2013 vp