HE 62/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen sotiin liittyneissä miinanraivaustehtävissä palvelleiden etuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1021/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1022/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1023/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1999 Päättynyt PTK 56/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1999 vp
Valmistunut

13.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteeseen 55/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään, että toivomusaloitteet 366/1999 vp ja 474/1999 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1999 Päättynyt PTK 75/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1999 Päättynyt PTK 77/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.1999

Vastaus
EV 50/1999 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot