Valtiopaivaasia HE 62/2009

HE 62/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
532/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
533/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
534/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/2009 vp
Valmistunut

27.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2009 Päättynyt PTK 58/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2009