Valtiopaivaasia HE 62/2012

HE 62/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
715/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
716/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

2. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Vartia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 19
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2012 vp
Valmistunut

02.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2012 Päättynyt PTK 91/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2012

​​​​