HE 62/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
715/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
716/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

2. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Vartia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2012 vp
Valmistunut

02.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2012 Päättynyt PTK 91/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2012

Vastaus
EV 83/2012 vp