Valtiopaivaasia HE 62/2013

HE 62/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
16/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
17/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kielilain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
18/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
19/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
20/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki kielilain 37 §:n muuttamisesta

4. Laki kehitysyhteistyötä koskevasta kertomuksesta

5. Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2013

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 1., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 2/2013 vp
Valmistunut

26.09.2013

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 9/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013 8
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ja päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän päätösehdotuksen. Lakiehdotusten ja päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot