HE 63/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusmääräysmenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rangaistusmääräysmenettelystä

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
692/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki tieliikennelain 80 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
693/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
694/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tullilain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
695/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rangaistusmääräysmenettelystä

2) Laki tieliikennelain 80 a §:n muuttamisesta

3) Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4) Laki tullilain 58 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1378

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 59/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1434

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1993 vp
Valmistunut

17.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1993 Päättynyt PTK 85/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1993 Päättynyt PTK 86/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2056

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2075

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1