Valtiopaivaasia HE 63/2010

HE 63/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki valtion liikelaitoksista

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1062/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1063/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion liikelaitoksista

2. Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.05.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/2010 vp
Valmistunut

05.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin 10 kohta ja 21 §:n 2 momentti sekä 2. lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentti muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2010 Keskeytetty PTK 96/2010 2
08.10.2010 Päättynyt PTK 97/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin