HE 64/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
850/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/2008 vp
Valmistunut

28.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2008 Päättynyt PTK 117/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2008 Keskeytetty PTK 121/2008
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008 6
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2008

Vastaus
EV 178/2008 vp