HE 64/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

01.02.2013

Säädöskokoelma
46/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

01.02.2013

Säädöskokoelma
47/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

01.02.2013

Säädöskokoelma
48/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

2. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2012 vp
Valmistunut

29.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2012 Keskeytetty PTK 121/2012
05.12.2012 Päättynyt PTK 123/2012 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012
11.12.2012 Keskeytetty PTK 126/2012
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2012

Vastaus
EV 143/2012 vp