HE 65/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.10.2002

Voimaantulo

01.11.2002

Säädöskokoelma
823/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rinne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2002 vp
Valmistunut

06.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2002 Päättynyt PTK 92/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.09.2002

Vastaus
EV 113/2002 vp