HE 65/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
992/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
993/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

2. Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2003 vp
Valmistunut

04.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2003 Päättynyt PTK 89/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2003 Päättynyt PTK 91/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2003

Vastaus
EV 49/2003 vp