HE 65/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1159/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1160/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.05.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2005 Päättynyt PTK 59/2005
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/2005 vp
Valmistunut

11.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 243 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2005 Päättynyt PTK 122/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2005

Vastaus
EV 140/2005 vp