Valtiopaivaasia HE 65/2008

HE 65/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
461/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
462/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2008 vp
Valmistunut

30.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2008 Päättynyt PTK 63/2008 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2008