HE 65/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.09.2010

Voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
794/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.09.2010

Voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
795/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.09.2010

Voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
796/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaartamo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2010 vp
Valmistunut

16.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2010 Päättynyt PTK 67/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.2010

Vastaus
EV 113/2010 vp