Valtiopaivaasia HE 65/2013

HE 65/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

12.08.2013

Säädöskokoelma
575/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

12.08.2013

Säädöskokoelma
576/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

12.08.2013

Säädöskokoelma
577/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Colliander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2013 vp
Valmistunut

13.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2013 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2013 Päättynyt PTK 70/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2013