Valtiopaivaasia HE 65/2014

HE 65/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki todistajansuojeluohjelmasta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
88/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
89/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
90/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
91/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
92/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki todistajansuojeluohjelmasta

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.05.2014

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 38/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2014 vp
Valmistunut

23.10.2014

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 15/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 15 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.01.2015