HE 66/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
906/2010
Sopimussarja
12/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
63/2011
Sopimussarja
13/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lötjönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2010 vp
Valmistunut

22.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2010 Päättynyt PTK 79/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja selityksen antamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen lasten oikeuksien käyttöä koskevaan euroop palaiseen yleissopimukseen sekä yleissopimuksen 1 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun selityksen antamiseen, että näistä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.09.2010

Vastaus
EV 115/2010 vp