Valtiopaivaasia HE 67/2009

HE 67/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
657/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
658/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaartamo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.2009 Päättynyt PTK 51/2009 14
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/2009 vp
Valmistunut

03.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2009 Päättynyt PTK 67/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2009