HE 67/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
553/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
554/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
555/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
556/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
557/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

3. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

24

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2012 vp
Valmistunut

18.09.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2012 Päättynyt PTK 86/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2012 Päättynyt PTK 89/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.2012

Vastaus
EV 76/2012 vp