HE 68/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eduskunnan kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eduskunnan kirjastosta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
717/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
718/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
719/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
720/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
721/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eduskunnan kirjastosta

2. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2000 vp
Valmistunut

14.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2000 Päättynyt PTK 88/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2000 Päättynyt PTK 90/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2000

Vastaus
EV 98/2000 vp