HE 68/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1433/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1434/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yliopistolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1435/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1436/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

2. Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta

3. Laki yliopistolain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki tekijänoikeuslain 16 b ja 16 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Waldén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/2007 vp
Valmistunut

29.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7, 9, 13, 15, 22 ja 24 § muutettuina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2007 Päättynyt PTK 91/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2007

Vastaus
EV 124/2007 vp