HE 68/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
707/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
708/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
709/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun muuttamisesta

2. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

3. Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hjelt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 6/2008 vp
Valmistunut

07.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 50/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2008 Päättynyt PTK 89/2008
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2008 Keskeytetty PTK 92/2008
17.10.2008 Päättynyt PTK 94/2008 2
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.2008

Vastaus
EV 95/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot