Valtiopaivaasia HE 68/2010

HE 68/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
874/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
875/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.05.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/2010 vp
Valmistunut

22.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2010 Keskeytetty PTK 79/2010 9
10.09.2010 Päättynyt PTK 81/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Keskeytetty PTK 86/2010 23
22.09.2010 Päättynyt PTK 87/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.09.2010

​​​​