HE 69/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1094/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1095/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1096/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki asunto-osakeyhtiölain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1097/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta

4. Laki asunto-osakeyhtiölain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Airaksinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2000 vp
Valmistunut

05.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännös hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

Vastaus
EV 113/2000 vp