HE 69/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
282/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b ja 24 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
283/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
284/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
285/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki hätäkeskuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
286/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b ja 24 d §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

4. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

5. Laki hätäkeskuslain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kerkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2001 vp
Valmistunut

28.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2001 Päättynyt PTK 142/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 28 §:n 1 ja 3 momentista perustuslain 7 ja 124 §:n johdosta sekä 29 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.2002

Vastaus
EV 193/2001 vp