Valtiopaivaasia HE 69/2001

HE 69/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
282/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b ja 24 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
283/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
284/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
285/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki hätäkeskuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
286/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b ja 24 d §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

4. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

5. Laki hätäkeskuslain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2001

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kerkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001 11
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2001 vp
Valmistunut

28.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/2001 vp
Valmistunut

14.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2001 Päättynyt PTK 142/2001 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 11
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 28 §:n 1 ja 3 momentista perustuslain 7 ja 124 §:n johdosta sekä 29 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.2002