HE 69/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
582/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Talvitie

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/2002 vp
Valmistunut

10.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 78/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2002

Vastaus
EV 99/2002 vp