HE 69/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

30.10.2005

Säädöskokoelma
814/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

01.11.2005

Säädöskokoelma
815/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

2. Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rahnasto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2005 vp
Valmistunut

23.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 17 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2005 Päättynyt PTK 96/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.10.2005

Vastaus
EV 107/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin