HE 69/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
890/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2006 vp
Valmistunut

12.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.2006 Päättynyt PTK 88/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.2006

Vastaus
EV 97/2006 vp