HE 69/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1176/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Palmgren

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/2009 vp
Valmistunut

03.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.2009 Päättynyt PTK 101/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

26

Päätös

Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti kiireelliseksi. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.2009

Vastaus
EV 167/2009 vp