HE 7/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

06.04.2002

Säädöskokoelma
602/2001
Sopimussarja
46/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksyminen

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjanjohtaja Kyröläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2001 Päättynyt PTK 8/2001
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2001 vp
Valmistunut

06.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että Eduskunta hyväksyy 27 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön (SopS 12/1988) irtisanomisen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2001

Vastaus
EV 20/2001 vp