HE 7/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
359/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
360/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2002 vp
Valmistunut

12.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2002 Päättynyt PTK 27/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2002

Vastaus
EV 20/2002 vp