HE 7/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

28.03.2008

Säädöskokoelma
164/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Korpinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2008 Päättynyt PTK 6/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2008 vp
Valmistunut

22.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2008 Päättynyt PTK 15/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2008

Vastaus
EV 13/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin