Valtiopaivaasia HE 7/2009

HE 7/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Yliopistolaki

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
558/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yliopistolain voimaanpanosta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
559/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
560/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
561/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
562/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
563/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Yliopistolaki

2. Laki yliopistolain voimaanpanosta

3. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

4. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

6. Laki konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.02.2009

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2009 Päättynyt PTK 15/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2009 vp
Valmistunut

10.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet 13/2009 vp ja 26/2009 vp hylätään ja että hyväksytään 5 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2009 vp
Valmistunut

13.05.2009

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2009 vp
Valmistunut

04.06.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2009 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.6.2009 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2009 Päättynyt PTK 66/2009 7 7-42
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009 13
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 3 4-7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 11/2009: Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 15 §:stä sekä sen 1 §:ssä tarkoitettuja säätiöyliopistoja koskevasta sääntelystä esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.PeVL 18/2009: Valiokunta esitti, että lausuntopyynnössä esitetty ehdotus yliopistolain 23 §:ksi ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen, jos valiokunnan sen 1, 2 ja 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot