HE 7/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
909/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta

2. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Mänttäri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2011 Päättynyt PTK 12/2011
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2011 vp
Valmistunut

17.06.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § muutettuna ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.2011 Päättynyt PTK 19/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.06.2011 Päättynyt PTK 23/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.07.2011

Vastaus
EV 5/2011 vp