HE 7/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki turvatoimista valtioneuvostossa

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
987/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki turvatoimista valtioneuvostossa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hovi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2013 Päättynyt PTK 10/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2013 vp
Valmistunut

04.04.2013

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2014 vp
Valmistunut

23.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

57

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 10/2013 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. PeVL 23/2014 vp: Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotuksen 15 §:n mukaisten voimankäyttövaltuuksien antaminen myös muulle kuin virkasuhteessa olevalle turvatarkastajalle ei vaikuta lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2014

Vastaus
EV 133/2014 vp