HE 70/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä

Vahvistettu

04.09.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
662/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.09.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
663/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä

2) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 66/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/1998 vp
Valmistunut

04.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1998 Poistettu PTK 92/1998
17.06.1998 Päättynyt PTK 93/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1998

Vastaus
EV 69/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot