Valtiopaivaasia HE 70/2005

HE 70/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

18.11.2005

Voimaantulo

14.04.2008

Säädöskokoelma
904/2005
Sopimussarja
28/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.11.2005

Voimaantulo

14.04.2008

Säädöskokoelma
905/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty pöytäkirja tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna

Asetuksen voimaantulo

14.04.2008

Säädöskokoelma
92/2008
Sopimussarja
29/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty pöytäkirja tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.06.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vuojela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/2005 vp
Valmistunut

25.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan (nykyisin 31 artikla) perusteella tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna, ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2005 Päättynyt PTK 112/2005 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2005 Päättynyt PTK 114/2005 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitetut kansainväliset velvoitteet ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​