HE 70/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
989/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
990/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elintarvikelain muuttamisesta

2. Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Elintarviketurvallisuusjohtaja Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/2007 vp
Valmistunut

11.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.2007 Päättynyt PTK 64/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2007 Päättynyt PTK 66/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2007

Vastaus
EV 41/2007 vp