Valtiopaivaasia HE 70/2008

HE 70/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
135/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
136/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki oikeusapulain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
137/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 16 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
138/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki etuostolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
139/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
140/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki asuntokauppalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
141/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki vakuutussopimuslain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
142/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
143/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
144/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
145/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki liikennevakuutuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
146/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki potilasvahinkolain 14 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
147/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki tuotevastuulain 12 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
148/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
149/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki raideliikennevastuulain 18 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
150/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 11 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
151/2009
Päätös

Hyväksytty

18. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
152/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki nimilain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
153/2009
Päätös

Hyväksytty

20. Laki lapseksiottamisesta annetun lain 29 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
154/2009
Päätös

Hyväksytty

21. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
155/2009
Päätös

Hyväksytty

22. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
156/2009
Päätös

Hyväksytty

23. Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
157/2009
Päätös

Hyväksytty

24. Laki holhoustoimesta annetun lain 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
158/2009
Päätös

Hyväksytty

25. Laki lapsen elatuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
159/2009
Päätös

Hyväksytty

26. Laki isyyslain 28 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
160/2009
Päätös

Hyväksytty

27. Laki konkurssilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
161/2009
Päätös

Hyväksytty

28. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 23 §:n 2 momentin ja 45 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
162/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta

3. Laki oikeusapulain 13 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 16 §:n kumoamisesta

5. Laki etuostolain 18 §:n muuttamisesta

6. Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:n muuttamisesta

7. Laki asuntokauppalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

8. Laki vakuutussopimuslain 74 §:n muuttamisesta

9. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta

10. Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n kumoamisesta

11. Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki liikennevakuutuslain 11 §:n muuttamisesta

13. Laki potilasvahinkolain 14 §:n kumoamisesta

14. Laki tuotevastuulain 12 §:n kumoamisesta

15. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

16. Laki raideliikennevastuulain 18 §:n kumoamisesta

17. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 11 §:n kumoamisesta

18. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 74 §:n muuttamisesta

19. Laki nimilain 24 §:n muuttamisesta

20. Laki lapseksiottamisesta annetun lain 29 ja 34 §:n muuttamisesta

21. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

22. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

23. Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

24. Laki holhoustoimesta annetun lain 70 §:n muuttamisesta

25. Laki lapsen elatuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

26. Laki isyyslain 28 ja 40 §:n muuttamisesta

27. Laki konkurssilain muuttamisesta

28. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 23 §:n 2 momentin ja 45 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.05.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/2008 vp
Valmistunut

10.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-17. ja 19.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2009 Päättynyt PTK 4/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2009 Päättynyt PTK 5/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.2009

Vastaus
EV 5/2009 vp