HE 70/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

05.09.2012

Säädöskokoelma
311/2012
Sopimussarja
68/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pohjoismainen kansalaisuussopimus

Asetuksen voimaantulo

05.09.2012

Säädöskokoelma
495/2012
Sopimussarja
69/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pohjoismainen kansalaisuussopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hämäläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2011 Päättynyt PTK 49/2011
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2012 vp
Valmistunut

27.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2012 Poistettu PTK 47/2012
09.05.2012 Päättynyt PTK 49/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2012 Päättynyt PTK 52/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.05.2012

Vastaus
EV 33/2012 vp